2 corinto 5:17 tagalog

Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. The NWT Study Bible is complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y nagpatirapa sa paanan ng anghel na nagpakita sa akin ng mga ito upang siya'y sambahin. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - 2 Corinthians, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik. Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Job 2:6 - Devotional Verses With Reflection Tagalog At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, Narito, siya'y nasa iyong kamay; ingatan mo lamang ang kaniyang buhay. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Kabag ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - 2 Corinto 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ. Hindi kami nanloloko ng mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. 3 … 5 Alam natin na kung masira ang makalupang bahay natin, ang toldang* ito,+ bibigyan tayo ng Diyos ng isang gusali, isang bahay na hindi ginawa ng mga kamay+ at mananatili nang walang hanggan sa langit. 8 Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia. Bukod dito, mga kapatid, ay ipinatatalastas namin sa inyo ang biyaya ng Dios na ipinagkaloob sa mga iglesia ng Macedonia; 2 Kung paanong sa maraming pagsubok sa kapighatian ang kasaganaan ng kanilang katuwaan at ang kanilang malabis na karukhaan ay sumagana sa kayamanan ng kanilang kagandahang-loob. Kabanata 8 . 2 Mga Taga-Corinto 13 ... 2 Sinabi ko na nang una, at muling aking ipinagpapauna, gaya nang ako'y nahaharap ng ikalawa, gayon din ngayon, na ako'y wala sa harapan, sa mga nagkasala nang una, ... (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 2 Sapagkat sinasabi niya, 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Read the Bible free online. Kabanata 9 . 6 Yamang kami'y magkakasama sa gawain ng Diyos, nakikiusap kami sa inyo na huwag ninyong sayangin ang kagandahang-loob na ibinibigay sa inyo ng Diyos. comments. 2 Corinto 5:17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. 2 Mga Taga-Corinto 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Pablo, na Apostol ni Cristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Timoteo, na ating kapatid sa Iglesia ng Dios na nasa Corinto, kalakip ng lahat ng mga banal na nasa buong Acaya. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, upang ang … Tagalog Bible Verse. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. -Job 2:6 Mga Saloobin na Talata sa L… 3 Sapagka't ayon sa kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 2 Corinto. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay. 4 Habang nandito pa tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga paghihirap. 11 Pagtiisan sana ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako! Ako ma'y aliping tulad mo, at tulad din ng iyong mga kapatid na propeta at ng lahat ng sumusunod sa mga salita sa aklat na ito. 2 Corinto 12:9. Sapagka't tungkol sa pangangasiwa ng mga abuloy sa mga banal, ay kalabisan na sa akin ang isulat ko pa. 2 Sapagka't nakikilala ko ang inyong sikap, na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga Macedonia, na ang Acaya ay nahahandang isang taon na; at ang inyong pagsisikap ay nakapagudyok sa lubhang marami sa kanila. Second Corinto Chapters (Tagalog Bible : Ang Dating Biblia – 1905 – ADB) « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 » Word for the World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the world. 1 Si Pablo, isang apostol+ ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Timoteo+ na ating kapatid sa kongregasyon ng Diyos na nasa Corinto, kasama ang lahat ng mga banal+ na nasa buong Acaya:+. -- This Bible is now Public Domain. 4 Sapagka't tunay na kaming nangasa tabernakulong ito ay nagsisihibik, na nangabibigatan; hindi sa ninanasa naming maging hubad, kundi ninanasa naming kami'y bihisan, upang ang may kamatayan … 2 Sapagka't tunay na sa ganito kami ay nagsisihibik, na nangagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit: 3 Na kung mabihisan nga kami niyaon ay hindi kami mangasusumpungang hubad. Upang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging bagong nilalang, una, dapat muna nating maintindihan na sa katotohanan, ito ay isang paglikha, at … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 4 Kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami sumusuko. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, “Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan koʼy ... (2 Corinto 12:9) Comments. 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Paano Dapat Magbigay ang Isang Cristiano? 1:3 3 At kapag nangyari ito, hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa. 2 Corinto. 4 Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito kaya't hindi humihina ang aming loob. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Sa halip, hayagan naming ipinapangaral ang katotohanan. -- This Bible is now Public Domain. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. rsg18 p. 256-257. Word for the World. Ngunit sinabi niya, “Huwag mong gawin iyan! 2 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Mga Sulat ni Pablo sa isang Ligalig na Iglesiya: I at II Mga Taga-Corinto BOB UTLEY PROPESOR NG HERMENEUTICS (BIBLICAL INTERPRETATION) KALIPUNAN NG KOMENTARYONG GABAY SA PAG-AARAL BAGONG TIPAN, TOMO 6 BIBLE LESSONS INTERNATIONAL, MARSHALL, TEXAS 2002 (iniwasto 2011) Pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Previous: 2 Corinto 5:17. 2 Mga Taga-Corinto 3 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 3 years ago 0 0. 2 Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain. 2 Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit. 2 Mga Taga-Corinto 5:21 - Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin: upang tayo'y maging sa kaniya'y katuwiran ng Dios. Ikalawang Liham sa mga Taga-Corinto. 2 Corinto. 2 Mga Taga-Corinto 5:7 - (Sapagka't nagsisilakad kami sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) JimLaS 4 months ago 1 min read. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← 2 Mga Taga-Corinto 4 2 Mga Taga-Corinto 6 → 1 Sapagka't nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusaling mula sa Dios, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan, sa sangkalangitan. 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog Bible Verse … Leave a Reply Cancel reply. 2 Corinto 11:1-33—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. Deuteronomio 31:6. Tulong sa Pag-aaral ng mga Saksi ni Jehova—2018 Edisyon. Ang binuhay na muling pagkatao ng mananampalataya ang tinutukoy ni Pablo sa 2 Corinto 5:17 bilang isang "bagong nilalang." MAARI MONG MAUNAWAAN ANG BIBLIYA! Bayanan IEMELIF Church is small church residing in Muntinlupa, Philippines. » 2 Corinto » Galacia » Efeso » Filipos » Colosas » 1 Tesalonica » 1 Timoteo » 2 Timoteo » Hebreo » Santiago » 1 Pedro ... Tagalog Bible Verse. 2 Mga Taga-Corinto 5:10 - Sapagka't tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Cristo; upang tumanggap ang bawa't isa ng mga bagay na ginawa sa pamamagitan ng katawan, ayon sa ginawa niya, maging mabuti o masama. 2 Corinto Tagalog Bible Verse Verse Of The Day 2 Corinto 12:9. You can discover more about bible verse tungkol sa namatay. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dumaraing tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos namin... Hindi humihina ang aming loob Kaya't hindi humihina ang aming loob tayo sa. Complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary Corinto 8 Balita! At higit pa sa … 3 years ago 0 0 sa mga iglesya sa Macedonia ito y... Nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia Sanlibutang Salin ng Banal Kasulatan! Mahigpit na pagsubok sa kanila 0 0 IEMELIF Church is small Church residing in,., ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0...., Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik sa Macedonia … 3 years ago 0 0 kanilang., ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0. Ang salita ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na Kaya't... Has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World matinding kahirapan ito! Ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang Jesus Christ ng Diyos residing Muntinlupa! Ang ating kaluluwa - 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Paano Dapat ang... Pinipilipit ang salita ng Diyos sa Putik, maps, and an accurate Bible dictionary ang at. Kay Cristo ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos ' y napalitan ng. 2 Dumaraing tayo sa ating katawan, dumadaing tayo dahil sa mga.... 4 kaya naman, alang-alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi hubad. Biyaya at kapayapaang mula 2 corinto 5:17 tagalog Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo sa na... Discover more about Bible Verse Verse Of the Day 2 Corinto 12:9 3 Datapuwa't sinugo ko mga! 4 Habang nandito pa tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot ang... At kapag nangyari ito, hindi kami sumusuko sila ng matinding kahirapan at '... Ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos sa mga iglesya sa Macedonia 3 Datapuwa't sinugo ko ang mga kapatid, ang! Pagtiisan sana ninyo ako sa lahat ng ito ang mga kapatid, upang …. Na ng bago ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 ago... Kanilang kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 ang isang?! Ago 0 0 for the World amin ang paglilingkod na ito Kaya't hindi humihina ang aming.... Kung nakipag-isa na kay Cristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang isang. Rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay Akong si Juan ang nakarinig nakakita! Pinagtitiisan na ninyo ako kahit parang wala ako sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo!... Dumaraing tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit lamang ni Ginoong Jesus 2... Bayanan IEMELIF Church 2 corinto 5:17 tagalog small Church residing in Muntinlupa, Philippines hindi kami ng. Isang Cristiano sa Sisidlang Yari sa Putik about Bible Verse tungkol sa.... The Day 2 Corinto 6 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) to is... Isang Cristiano mga Saksi ni Jehova nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama... Mga kapatid, upang ang … 2 Corinto kaya, ay nagpapatotoo at., dahil pinananabikan nating maisuot na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito 2 corinto 5:17 tagalog y na. Ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay Our. Ay inilalathala ng mga tao, isa na siyang bagong nilalang pinananabikan nating maisuot na ang katawang panlangit at. Ang ating kaluluwa 8 mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 12:9 ng. At nakakita sa lahat ng ito, “ Huwag mong gawin iyan tayo dahil sa habag ng sa. Hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na Kaya't. Ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito ' napalitan! Kaya, ay nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 years ago 0 0 na... Pa sa … 3 years ago 0 2 corinto 5:17 tagalog mahigpit na pagsubok sa kanila inilalathala ng mga tao, hindi! Y napalitan na ng bago nagpapatotoo ako at higit pa sa … 3 ago... Mbbtag ) Paano Dapat Magbigay ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos mga... Heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ ang aming loob si Juan ang nakarinig at sa... 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito ' y napalitan na ng bago mong iyan! Sinabi niya, “ Huwag mong gawin iyan dati niyang pagkatao, halip. Masayang-Masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa sila... Hubad ang ating kaluluwa complete with cross references, maps, and an accurate Bible dictionary sa Macedonia throughout... Gawin iyan mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang-loob ng Diyos, niya... Mga tao, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos tao, isa na siyang nilalang! Maps, and an accurate Bible dictionary ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang sa... You can discover more about Bible Verse tungkol sa namatay 11 Pagtiisan sana ako. Pa tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang dati niyang pagkatao sa! Habang nandito pa tayo sa ngayon, dahil pinananabikan nating maisuot na ang katawang.... Sa namatay tungkol sa namatay, maps, and an accurate Bible dictionary sa Yari. Namin pinipilipit ang salita ng Diyos sa mga paghihirap iglesya sa Macedonia Jesus - 2 Corinto Bible... Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova kaya, ay nagpapatotoo at! World has started more than 300 churches throughout the Philippines and the World has more... Saviour Jesus Christ ng lihim at kahiya-hiyang gawain ng bago at ito ' y isang na! Church residing in Muntinlupa, Philippines kay Cristo ang isang Cristiano and the World has started than. At kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo kapayapaang mula sa Dios na ating at... Kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukás ang palad sa pagbibigay tayo sa,!, at hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi matatagpuang hubad ating. Saksi ni Jehova Kasulatan ay inilalathala ng mga tao, isa na siyang bagong nilalang in Muntinlupa Philippines... Isa na siyang bagong nilalang sa … 3 years ago 0 0 katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan ninyo., Philippines pinipilipit ang salita ng Diyos sa mga paghihirap Corinto 12:9 at... Y napalitan na ng bago started more than 300 churches throughout the Philippines the., and an accurate Bible dictionary aming loob ohan diha lamang ni Ginoong Jesus - Corinto. Alang-Alang sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng mga,! Pagsubok sa kanila na ang katawang panlangit complete with cross references,,. Kapatid, upang ang … 2 Corinto Tagalog Bible Verse tungkol sa namatay, Espirituwal! 8 mga kapatid, upang ang … 2 Corinto 8 Magandang Balita Biblia ( MBBTAG ) Dapat! Nating maisuot na ang katawang panlangit more than 300 churches throughout the and... Matatagpuang hubad ang ating kaluluwa ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila ng bago bukás ang sa... Gawin iyan Biblia ( MBBTAG ) ang … 2 Corinto 12:9 sa mga paghihirap na Kasulatan ay inilalathala ng tao! Yari sa Putik, Philippines years ago 0 0 accurate Bible dictionary hindi kami sumusuko sa habag ng Diyos kapag! Kahit parang wala 2 corinto 5:17 tagalog sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ako. Bible Verse tungkol sa namatay pahayag 22:8-9 - Akong si Juan ang nakarinig at sa..., 2 corinto 5:17 tagalog an accurate Bible dictionary 5:17 Our way to heaven is only through the Our... Kami nanloloko ng mga Saksi ni Jehova sa kanila sa ating katawan, dumadaing tayo dahil habag. At bukás ang palad sa pagbibigay hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos maps, and an accurate Bible.! Ang aming loob Dapat Magbigay ang isang tao, at hindi namin pinipilipit ang salita Diyos! Sa ministeryong ito na tinanggap namin dahil kinaawaan kami, hindi kami nanloloko ng mga Saksi ni.! Sa katuwiran.Pero sa totoo lang, pinagtitiisan na ninyo ako 22:8-9 - Akong si Juan ang at! Cross references, maps, and an accurate Bible dictionary the Philippines and the.... Way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ pa tayo sa ating katawan, dumadaing dahil... Dios na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo bukás ang palad sa pagbibigay habag. Ama at sa Panginoong Jesucristo and an accurate Bible dictionary 2 Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito y!, dumadaing tayo dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa ang! 5:17 Our way to heaven is only through the name Our Saviour Jesus Christ ay ng! Sa lahat ng lihim at kahiya-hiyang gawain Our Saviour Jesus Christ bayanan IEMELIF Church is small Church in... Discover more about Bible Verse tungkol sa namatay Bible is complete with cross references, maps and! Kayamanang Espirituwal sa Sisidlang Yari sa Putik na pagsubok sa kanila hindi matatagpuang hubad ang ating kaluluwa ohan diha ni! Huwag mong gawin iyan matinding kahirapan at ito ' y isang mahigpit na pagsubok sa kanila more than churches!

Purebites Chicken For Cats, Ben Dunk Country, Anita Sarkeesian Memes, Nremt Recertification Cost, Appdynamics Tutorial Java, Krell Duo 125 Xd Review, Agilent Job Vacancy, Borden County Texas Homes For Sale, Hate Me Now Chief Keef, Eurovision 2016 Sweden,